Проект: „Иновативни подходи за идентифициране и отговаряне на потребности от професионално обучение на младежи в неравностойно положение”

Номер на договора  BG051PO001-7.0.01-0014-C001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Консорциум:
Бенефициент: Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество /ФРКБПГО/ (България)

Партньор 1: СНЦ „Младежко дружество за спорт и туризъм ‘Здравец’“ /МДСТ „Здравец“/ (България)

Партньор 2: Еqualita, Institut fur Qualifizierung und Vernetzung in Europa e.V. /Institut equalita/ (Германия)

Приложението на подходи за културно и взаимно обучение все още не е навлязло дълбоко в практики, използвани в ЕС, въпреки че отдавна се е доказало като изключитeлно успешен метод за обучение в Азия, Южна Америка и Африка например, където се използва от десетилетия. Иновативността на този тип обучение се съдържа във факта, че обучението излиза от рамките, които са ни познати, а именно отношения обучител – обучаеми и превръща всички участници едновременно в обучители и обучаеми, защото се основава на схващането, че всеки има на какво да научи другите.
От друга страна, информационните и комуникационни технологии все още се причисляват най-вече към медиите имащи негативно влияние върху младежите и тяхното желание за учене и интерес към учебния процес. Интернет и ИКТ имат изключителна притегателна сила за младите хора и поради това тази им мощ следва да бъде впрегната по-успешно за продуктивни учебни цели. Дистанционното обучение – много разпръснати в пространството или концентрирани в една точка обучаеми и обучител или обучители, намиращи се на съвсем различно място, работещи онлайн едновременно едни с други
и извършващи самостоятелно и независимо дейности по самообучение, открива възможности, които за повечето младежи, живеещи в откъснати райони на ЕС или изхвърлени от образователната система, но имащи желание да се квалифицират, биха останали недостъпни. Дистанционното обучение е иновативно с неограничеността на своите възможности по отношение на теми, програми, езици на които се предлага обучението, времетраене и прочие. Опитът на ФРКБПГО и Institut equalita в разработването и предлагането на подобни видове обучения, както и широкия достъп
на МДСТ „Здравец“ до целевите групи в България ще гарантира успешното изпъление и внедряване в практиките на резултатите от проекта.
Иновация консорциумът ще търси и в подходите за проучване на потребности от обучение – както от страна на младежите – получаване на откровена информация относно желания за развитие, интереси, проблеми и прочие, така и от страна на бизнеса – тип кадри и квалификации, от които се нуждаят.
Иновативните подходи за проучване на потебности от обучение, както и самите иновативни подходи за обучение ще бъдат тясно интегрирани в дейностите на участниците в настоящия консорциум, така че да се превърнат в тяхна тясна специализация и в дългосрочен план да отговорят на една специфична ниша в сферата на професионалното обучение и да подпомогнат решаването на наболял проблем както на местно и национално ниво, така и на общоевропейско ниво.

Общата цел на проекта е да подпомогне включените организации и техните колеги и бенефициенти от България и Германия да обменят идеи и планове във връзка с:
- борба с дискриминацията и интеграция;
- професионално включване (интеграция на пазара на труда); социално включване;
- осигуряване на възможности за учене през целия живот и използване на новите информационни технологии;
- търсене на работа и осигуряване на равни възможности на младежи в неравностойно положение.
Специфичната цел на проекта се изразява в приложение на иновативни подходи за идентифициране и отговаряне на потребности от професионално обучение на младежи в неравностойно положение поради етнически, расови, религиозни, културни, полови, социални, икономически и други причини.

Целеви групи на проекта
Преките бенефициенти на проекта ще бъдат около 120 младежи (16-24 години) в неравностойно положение извън обучителната система и трудовия пазар и експерти, работещи в сферата на професионалното обучение и консултиране за млади хора от областите София и Габрово.
Непреките бенефициенти по проекта ще бъдат младежи (16-24 години) в неравностойно положение извън обучителната система и трудовия пазар, както и обучителни организации, които работят с такъв тип обучаеми в България и Германия.“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

 
 
© 2012 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.