ФРКБПГО
This Site in English
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество
"Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество" разработва и изпълнява следните проекти:

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество с радост съобщава, че от началото на октомври 2016г. стартира своята работа по изпълнението на проект "CULPEER for integration: Cultural and peer-learning approaches for successful integration of disadvantaged youth and refugees at school level" / "CULPEER за интеграция: Подходи за културно и взаимно обучение в училищата за младежи в неравностойно положение и бежанци". Подробности за проекта можете да откриете тук.

От откомври 2016г. стартира проект 2IMINED - „Improving the initial education of adult immigrants“ / „Подобряване първоначалното образование на възрастни имигранти“ – подкрепен по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за иновации и обмен на добри практики - обучение на възрастни, който ще бъде реализиран в рамките на период от 2 години. Подробности за проекта можете да откриете тук.

От октомври 2016г. стартира проект HealthEDU („INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION“ / „Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196. Подробности за проекта можете да откриете тук.

От април 2015г., заедно с партньори от още 7 страни, ФРКБПГО стартира изпълнението на проект „Не само честна игра”, одобрен по програма Еразъм+ с водеща организация I.P. Datini (Италия). Номер на договора 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SC. Подробности за проекта можете да откриете тук.

В края на 2014г., заедно с партньори от 5 държави, ФРКБПГО стартира изпълнението на проект V.I.S.I.ON: Visual Impairment Social Inclusion ON, подкрепен от програма Erasmus+, KA2 и българската национална агенция Център за развитие на човешките ресурси. Сайт на проекта: www.vision-erasmusplus.eu. Подробности за проекта можете да откриете и тук.

От септември 2012г. стартира проект FOCAL - Fostering cultural heritage for bridging intergenerational dialogue”/”FOCAL –  Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот на ЕС. Към страничката на проекта.

Проект „Иновативни подходи за идентифициране и отговаряне на потребности от професионално обучение на младежи в неравностойно положение”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Номер на договора  BG051PO001-7.0.01-0014-C001.
Към сайта на проекта.

Проект „Укрепване на креативното сътрудничество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, по програма EuropeAid. Номер на договора между водещата организация – градска управа на Кьолн, Германия и ЕК -  DCI-NSAED/2011/234-515.
Към страницата на проекта.

Проект: Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми, номер на договора  LLP-2009-GRU-LP-14 - линк

Проект по програма "Европейски предавания" съвместно с Natural Life Association, Анкара, Турция. Проектът е насочен към създаването на филми по въпроси на европейската интеграция и връзката и с образователната система в Турция.

Проект "Евмолпия - Път към светлината" представен пред програма MATRA/KAP на Кралското Холандско Посолство в България. Целта на проекта е възстановяване статута на културна дестинация на местността Евмолпия в Пловдив, както и превръщането и в сцена, на която талантливи български младежи да представят своите произведения - музикални, поетични, художествени, танцови. Проектът ще се осъществява от творчески екип, който ще създаде множество рекламни и информационни продукти, както и проучвания и анализи свързни с потенциала на местността Евмолпия. Централно място в проекта ще заема създаването на едночасов филм, съдържащ анимация представяща легендата за Евмолп, кадри от откриващото проекта представление, което ще бъде проведено на мястото, както и представяне на произведения създадени по време на проекта от талантливи млади българи.

Проект "ALBANIAN ROUTE - Albanian Civil Society Informed and Educated - Reaching OUT to Europe", разработен от Фондацията и подаден съвместно с Регионална Агенция за Развитие - Корце, Албания. Целта на проекта е да подкрепи албанското гражданско общество в процеса на стабилизация, интеграция и присъединяване, чрез: повишаване нивото на осведоменост по отношение на въпроси свързани с европейската интеграция и предоставяне на достъп до задълбочена и лесно усвоима информация за ЕС, включително възможностите, предимствата и задълженията свързани с членството; както и обучение на местните целеви групи как да търсят и интерпретират информация свързана с ЕС, как да промоцират и създават партньорства с европейски организации, как да разработват и изпълняват успешни международни ЕС проекти и да отговарят на изискванията на ЕС.

Проект "Програма за оживяване на местната икономика и инвестициите, за насърчаване на заетостта и кохезията в община Ивайловград - ПОМИНЪК", в рамките на програмата Активни услуги на пазара на труда - АУПТ - Планиране на местното икономическо развитие. Във връзка с него, Фондацията ще предостави на община Ивайловград цялостен пакет от консултантски услуги по планиране на местното икономическо развитие, насърчаване на заетостта и кохезията.

По проекта ще бъдат проведени още следните семинари:
Семинар 1 - Резултати от предварително проучване на местната икономика - ПроМИ - за представяне на резултатите от първоначалното проучване на местната икономика, както и начините за използването им и вземането на правилни решения за устойчиво икономическо развитие; представяне на възможностите, които участието на представителите на местната общност в процеса на вземане на решения предоставя за целите на местното икономическо и социално развитие; обучение за методите за активизиране на обществеността;
Семинар 2 - Насърчаване на местното икономическо и социално развитие - НАМИРА - за изготвяне на бизнес и финансови планове на инвестиционни проекти и за провеждане на дейности за насърчаване на местното икономическо и социално развитие;
Семинар 3 - Европейски фондове и програми - ЕФП - за представяне на възможностите на структурните фондовете - СФ и програми, отворени за страните членки на ЕС, както и програмите на ЕК;
Семинар 4 - Европейски фондове и програми - изработване, изпълнение и отчитане - ЕФПИИО - за изработване, изпълнение и отчитане на проекти по европейските фондове и програми.
Фондацията ще работи в тясно сътрудничество с Община Ивайловград и местна неправителствена организация - сдружение "МИГ - Ивайловград".

Проект "Повишаване на осведомеността и подобряване на разбирането на гражданското общество по отношение процеса на присъединяване на Република Хърватска към ЕС" по програма "Малки проекти" ФАР 2005 за Република България, Република Хърватска и Румъния.

Партньор на Фондацията в Загреб, в Република Хърватска, е Центърът за Директна Защита на Човешките Права.

За повече информация във връзка с проектите, разработвани от Фондацията, както и възможностите за съвместна работа и партньорство, не се колебайте да се свържете с нас.
© 2006 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.