logo

ПРОЕКТ: УКРЕПВАНЕ НА КРЕАТИВНОТО СЪТРУНИЧЕСТВО /STRENGTHEN CREATIVE COOPERATION/
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, по програма EuropeAid. Номер на договора между водещата организация – градска управа на Кьолн, Германия и ЕК -  DCI-NSAED/2011/234-515
Сайт на проекта: www.strengthen-creative-cooperation.eu


Културен обмен и изграждане на мрежа между местни власти, неправителствени организации и културни младежки групи от Юга

Проектът “Укрепване на креативното сътрудничество” цели изграждане на силна мрежа от местни организации в страните Австрия, България, Дания, Германия и Словения, провеждаща  общи годишни кампании по теми, свързани с Целите за развитие на хилядолетието на ООН и по-конкретно опазване на околната среда, превенция на СПИН, миграция/расизъм или социална интеграция. Проектът ще комбинира обучение за развитие, училищни инициативи и партньорства, дейности на неправителствени организации, методи за взаимно обучение с културни представяния на младежки групи от Южна Африка, Танзания, Уганда, Гана, Мадагаскар, Тайланд, Индия, Филипините, Боливия, Перу, Чили и прочие. Общините в страните партньори ще си сътрудничат тясно с местните неправителствени организации, ще координират местните дейности и ще укрепват сътрудничеството с другите европейски партньори. Креативното сътрудничество на местните организации ще повиши критичното и осведомено разбиране на европейско ниво на причините и последствията от бедността в глобален мащаб.

Културният обмен и взаимното обучение са креативни педагогически методи, насочени най-вече към младежите. Децата и тийнейджърите са най-засегнати от бедността. Детският труд и нарастващият брой деца на улицата също са последица от бедността, защото се дължат на недостатъчно образование, риск от СПИН, експлоатация на деца като войници, миграция и изгнаничество. Партньорите от Юга са социо-културни организации, които подпомагат младежи, живеещи в бедност и сложни социални ситуации да намерят изход от своите проблеми и социална изолация посредством културни дейности. Тези младежи се знаимават с театър, музика, танци и цирк и засягат различни теми от Целите за развитие на хилядолетието. Съвместни уъркшопи с младежи от Европа подобряват разбирането на проблемите и правят възможно взаимното обучение.

Отделът за международни дейности към градска управа Кьолн е водеща организация по проекта. Партньорите от Германия са Институт Екуалита в Кьолн и Бюро за културни и медийни проекти в Хамбург – и двете организации с дългогодишен опит в културните подходи. Партньори от другите европейски страни са община Пловдив и Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество от България, община Калундборг и СПОР Медия от Дания, община Лангенлойс и Виенски институт за международен диалог и сътрудничество (VICD) в Австрия, както и община Сежана и Институт Еквилиб в Словения. Проектът е финансиран по програма Europeaid на Европейски съюз.

Водещи проекта са градската управа на Кьолн и местни власти от България, Дания, Германия, Австрия и Словения.
Партньори от България са Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и Община Пловдив.

Детски културен керван /KinderKulturKarawane/ пътува из Европа. 'Укрепване на креативното сътрудничество’ с неговите 4 групи годишно, активна част от Европейска мрежа с водеща цел да мотивира младите хора и да им представя силата, която притежават различните форми на културно изразяване, в рамките на изпълнението на целите на развитието на хилядолетието.
Групите от Детския културен керван действат като модел за младежи на близка възраст и генерират интерес по темите на „Целите на развитието на хилядолетието”, докато представят решения на проблеми, с които са се сблъскали в своите страни и култури.

Проект „Укрепване на креативното сътрудничество” през 2012г.

ПроектУкрепване на креативното сътрудничество” през 2013г.

ПроектУкрепване на креативното сътрудничество” през 2014г.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.