Проект: Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми, номер на договора  LLP-2009-GRU-LP-14

Подходите за културно и взаимно обучение се превръщат във все по-популярни педагогически методи особено що се отнася до неформалното обучение. Намерението на това партньорство е партньорите и техните екипи да обменят опит в сферата на културното и взаимното обучение. Оценката и разработването на методи следва да доведе до общ подход за бъдещи дейности и до създаването на европейска мрежа, прилагаща този обучителен подход за социална интеграция. Подкрепа за адаптиране и прилагане на тези подходи в практиката и интегриране в европейската мрежа ще бъде оказана особено на партньорите от новите страни членки на ЕС.

Целеви групи:
Главните целеви групи са обучителни институции, техните членове и служители, които работят с младежи в неравностойно положение или са мигрираща работна ръка и използват тези методологически подходи в образователните си дейности. Други целеви групи са млади хора на възраст между 16 и 24г., които са напуснали образователната система, намират се в неравностойно социално-икономическо положение и имат миграционно минало.

Партньорство:
Координатор на проекта: “Institut equalita” (DE) –  http://equalita.de/
Партньори: “Buro fur Kultur- und Medienprojekte” (DE) – www.kultur-und-medien.com
“Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation” VIDC (AT) –
“SPOR Media” (DK) - http://www.spormedia.dk
“Ekvilib Institute” (SL) – http://www.ekvilib.org/en
“Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество” (BG) – www.cubufoundation.com
“People against Racism” (SK)

Срещи по проекта /мобилности/:
Първата среща по проекта се състоя във Виена на 20 и 21 октомври 2009г. Участници в срещата бяха Анита Рамзак от Ekvilib Institut (Любляна), Миглена Молхова от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София), Торбен Восбайн от SPOR Media (Копенхаген), Ерика Кьол от VIDC (Виена), Марош Фундарек от People against Racism (Братислава), Улрих Дирман от Institit equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte GmbH / KinderKulturKarawane (Хамбург).
По време на тази среща участниците представиха партньорските организации и проведоха дискусия относно различните ситуации в страните партньорите по отношение на миграцията / бежанците / малцинствата / приемането на изкуството като средство за обучение.
Партньорите решиха да изработят примери за добри практики и ФРКБПГО ще предостави формуляра, чрез който тези добри практики да бъдат представени. С цел трупане на практически опит участниците в срещата посетиха представление и дискусия с Freedom Theatre от Палестина – група от инициативата KinderKulturKarawane.

Втората среща по проекта се състоя на 12 и 13 април 2010г. в София, България. Участници в срещата бяха Марион Кьоних и Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол от VIDC (Виена),  Торбен Восбайн от SPOR Media (Копенхаген), Анита Рамзак от Ekvilib Institute (Любляна), Миглена Молхова и Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София) и Алена Кремпаска от People against Racism (Братислава).
По време на двата работни дена партньорите обсъдиха и взеха решения относно следните въпроси:
• Рамка на подходите за културно и взаимно обучение – примери за идентифициране и представяне на добри практики.
• Анализ на въпросници за качествена оценка.
• Осъвременяване на представянето в блога и на партньорските уеб сайтове.
• Планиране на срещата в Кьолн.
• Планиране на срещата във Виена.
• Определяне на дати за следващите онлайн срещи.
• Осъвременяване на работната програма и графика.

Третата среща по проекта се състоя в периода 29 септември 2 октомври 2010г. в Кьолн. Участници в срещата бяха: Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол от VIDC (Виена),  Торбен Восбайн от SPOR Media (Копенхаген), Анита Рамзак от Ekvilib Institute (Любляна), Алена Кремпаска от People against Racism (Братислава) и Миглена Молхова и Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София).
По време на тази среща партньорите посетиха представления/уъркшопи и проведоха среща за оценка с група “Baobab culture troupe” от Гана.
Изчерпателният протокол, както и много снимков материал, са налични на блога на проекта: http://peerlearning09.blogspot.com/

Четвъртата среща по проекта бе проведена от 16 до 18 октомври 2010г. във Виена. Участници в срещата бяха: Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол от VIDC (Виена), Анита Рамзак от Ekvilib Institute (Любляна), Алена Кремпаска от People against Racism (Братислава) и Миглена Молхова и Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София).
По време на тази среща партньорите посетиха представления/уъркшопи и проведоха срещи за оценка с театър YES от Палестина и Gruppo Yauri от Боливия.
Датите за следващите срещи по проекта бяха заложени както следва – 27-28 януари 2011г. (Братислава), 6-8 април 2011г. (Любляна), 15 – 18 юни 2011г. (Хамбург).
Изчерпателният протокол, както и много снимков материал, са налични на блога на проекта: http://peerlearning09.blogspot.com/

Петата среща по проекта бе проведена в Братислава, Словакия на 27-28 януари 2011г. Участници в срещата бяха Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн); Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург),  Ерика Кьол и Едгар Лие от VIDC (Виена), Торбен Восбайн от SPOR Media (Копенхаген), който взе участие въпреки че SPOR Media не бе финансирана от Датската НА за нейния Grundtvig Partnership Project; Анита Рамзак, Петра Хартман и Настя Хорват от Ekvilib Institute (Любляна); Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София), Алена Кремпаска от People against racism (Братислава).
Изчерпателният протокол, както и много снимков материал, са налични на блога на проекта: http://peerlearning09.blogspot.com/

Шестата среща по проекта бе проведена от 14 до 16 април 2011г. в Любляна. Участници в срещата бяха: Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол от VIDC (Виена), Анита Рамзак и  Настя Хорват от Ekvilib Institute (Любляна), Алена Кремпаска и двама от нейните колеги от People against Racism (Братислава) и Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София).
По време на тази среща партньорите финализираха структурата и очакванията/изискванията към съдържанието на компендиума по проекта и обсъдиха дейности по изготвянето на финалния отчет и подготовката за последната среща по проекта, която ще се състои в Хамбург на 16 и 17 юни 2011г.
Изчерпателният протокол, както и много снимков материал, са налични на блога на проекта: http://peerlearning09.blogspot.com/

Седмата среща по проекта бе проведена от 16 до 18 юни 2011г. в Хамбург, Германия.  Участници в срещата бяха: Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол, Оливър Тестор и Серджо Менса от VIDC (Виена), Петра Хартман и Настя Хорват от Ekvilib Institute (Любляна); Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София) и Алена Кремпаска от People against racism (Братислава).
По време на последната среща бе направена проверка и поправка на окончателния вариант на компендиума с подходи за културно и взаимно обучение. Освен това бе обсъдена и приета концепцията за ръководство за подходи за културно и взаимно обучение.
Бе проведено последно контролиране на работната програма и мобилностите.
Изчерпателният протокол, както и много снимков материал, са налични на блога на проекта: http://peerlearning09.blogspot.com/

Тук могат да бъдат свалени изготвените продукти по проекта:
Компендиум
Концепция
Доклад за оценка на проекта

 

This project has been funded with support from the European Commission. This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein