cr4r    

От септември 2012г. стартира проект FOCAL - Fostering cultural heritage for bridging intergenerational dialogue”/”FOCAL –  Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот на ЕС.

Резюме на проекта:
Етническата култура играе важна роля за развитие на национално съзнание,  формирането на патриотична и енергична личност. В същото време, етническа култура, която се натрупва посредством изпитани във времето ценности, допринася за успеха на общи образователни цели - да се развият ценностите на човечеството, морал, начин на живот, творчество и други, да се придобият различните умения, които помагат на човек да станат независими и в същото време социално интегриран.
Националните духовни преживявания, пълни с различни традиции и форми на народното творчество, са били трансферирани от поколение на поколение в продължение на векове, обучавайки по този начин всяко следващо поколение от млади хора. Грижата за етническата култура не е само въпрос на чест за една нация, това е от съществено значение за нейното съществуване, развитие и оцеляване в мултикултурното европейско общество. Във време на тежка икономическа криза и противопоставяне на процесите на сближаване, споделянето на нашите корени ще има положителен ефект на обединяване.
Градовете - големи и малки - са повече от икономически двигатели. Те са местата, в които са представени  местните култури и които чрез разнообразни прояви на наследството допринасят за творческото развитие на ценностите и стремежите на обществото. Но културното измерение на градския живот често се пренебрегва или се приема за даденост в политиката за регионално развитие. Поради натиска на глобализацията, педагозите все повече обръщат внимание към глобалното развитие, с цел да подготвят нови поколения за нова международна реалност, като им предоставят знания, умения и нагласи, които ще им позволят да се справят с бързо променящото се обществото. Но за да се обогати европейската културна палитра  те трябва да поемат отговорностите на посланици, които не са забравили старите си културни традиции, които са наясно с особеностите на техните национални култури, и които са готови и способни да разпространят тази информация, да споделят своя културен опит с другите и да бъдат патриотични и активни граждани на нашите страни и нашия континент.
Има редица източници за изследване на етническата култура, като писмени, иконографски, аудио източници (песни), различни проучвания (обичаи, традиции, ритуали). Предизвикателството в съвременното общество, обаче, не се отнася до източниците за изследване, а до нови начини за разпространение на културно (особено нематериално) наследство не само в нашите собствени страни, но и в целия свят. Един от най-големите недостатъци на изследванията на етническата култура е, че често то се ограничава само в рамките на определена държава и нация, без да се търсят връзки с други  съседни или далечни култури.
Проектът цели да насърчи взаимното обучение и да интегрира идеята за учащия учител и обучаващия ученик в образователните методики. Най-добрият начин за това е чрез промяна на идеята за образование чрез обръщане на по-голямо внимание на корените, традициите, спомените за времената „когато започна всичко”. Проектът ще насърчи транснационалния диалог и диалога между поколенията чрез културно и взаимно обучение.

Консорциум на проекта:
еМундус (Литва) - координатор
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (България) - партньор
ЕдуМотива (Гърция) - партньор

Сайт на проекта - http://www.focalproject.eu/

РЕЗУЛТАТИ ОТ KОНКУРС "ТРАДИЦИЯТА, КОЯТО МОГА ДА ПРЕСЪЗДАМ ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН”
По време на четвъртата партньорска среща по проект ”FOCAL –  Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, която се състоя в периода 15-19 октомври 2013 г. в Тракай, Литва, международно жури в състав от трима съдии от България, един от Гърция и четирима от Литва определиха окончателното класирането във връзка с конкурс "Традицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин". По време на конкурса от българска страна бяха получени общо 11 кандидатури. С най-много точки и съответно на първо място международното партньорство класира предложението "Питка в подница", изготвено от група, ръководена от г-жа Ели Цветанова от гр. Видин.

Тук можете да намерите кандидатурата победител.


Първа партньорска среща по проекта - Каунас, Литва, 17-18 октомври 2012г.
Втора партньорска среща по проекта – Волос, Гърция, 16-18 март 2013г.
Трета партньорска среща по проекта – Мелник, България, 28-30 април 2013г.
Четвърта партньорска среща по проекта – Тракай, Литва 15-19 октомври 2013г
Пета партньорска среща по проекта - Спарта, Гърция 1-2 март 2014
Шеста партньорска среща по проекта - Несебър, България 30 май - 1 юни 2014
Седма партньорска среща по проекта - Тракай/Вилнюс, Литва 5-7 юли 2014г.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.